Khách thì không rep nhưng khi bóc phốt sẵn sàng nhảy dựng lên ngày :)

Khách thì không rep nhưng khi bóc phốt sẵn sàng nhảy dựng lên ngày :)

Khách thì không rep nhưng khi bóc phốt sẵn sàng nhảy dựng lên ngày 🙂

Facebook Comments