Sharingan thường
Tám chuyện Anime

Con mắt Sharingan tộc Uchiha

Như các anh em đều biết sharingan là huyết kế giới hạn của tộc uchiha, con mắt này được coi là một trong những con mắt có nhãn thuật hùng mạnh nhất giới shinobi Định nghĩa về mắt sharingan Tả Luân Nhãn–写輪眼|Sharingan là một đồng thuật–瞳術|dōjutsu tự động bộc phát ở một số ít thành viên chọn lọc […]